Fotografie, Porträt, Carl Posner

Bilddokumente

13162

Porträtsammlung Berliner Hochschullehrer; Historische Sammlungen der Universitäts-Bibliothek

Halbfigur nach halblinks

Fotografie, Porträt, Carl Posner
© Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek

Posner, Carl

E. Bieber, Kgl. Hofphotograph

Posner ao Med.; Prof. Dr. med. Carl Posner 1890 hab. ;1902 ao ; Innere Mediz. [hss.]

Rückseite

Blatt 16,5 x 10,8 ; Bild 14,6 x 9,9